1397/08/28

مدیریت خدمات دانشجویی

مدیریت خدمات دانشجویی مسئولیت رسیدگی به امور رفاهی، صنفی و معیشتی دانشجویان را برعهده دارد.
نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت ،رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان از جمله وظایف این مدیریت می باشد.
مدیریت خدمات دانشجویی از طریق سه اداره زیر به برنامه ریزی و ساماندهی امور مربوطه در دانشگاه می پردازد:

 اداره امور دانشجویان  (اداره رفاه دانشجویان)  اداره امور خوابگاه ها  اداره امور غذاخوری ها  فروشگاه های دانشجویی

 

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات