1397/08/28

معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا

معاونت دانشجویی دانشگاه عهده دار سیاست گذاری، برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی و روان شناختی دانشجویان می باشد و از طریق مدیریت خدمات دانشجویی، مدیریت بهداشت، درمان و مشاوره، مدیریت تربیت بدنی و واحد های تابعه به ارائه خدمات پرداخته و در زمینه کاهش مشکلات صنفی، جسمی وعاطفی دانشجویان برنامه ریزی می نماید.
معاونت دانشجویی دانشگاه با بهره گیری از امکانات موجود و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت دانشجویان و درک انتظارات آنان سعی می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، فرهنگی، رفاهی و... قدام نماید.
 

سایت
سایت معاونت دانشجویی دانشگاه با هدف اطلاع رسانی سریع وبه روز در حوزه ی فعالیت هاي دانشجویی، پوشش کامل اخبار، توسعه تعامل با دانشجویان و خانواده ها و تسریع در ارائه خدمات درسال 1386راه اندازی گردید.
آدرس سایت: http://student.alzahra.ac.ir

مدیریت های تابعه معاونت دانشجویی :

 مدیریت امور دانشجویان :
 اداره رفاه (خدمات دانشجویی)
  اداره امور خوابگاه ها
  اداره امور غذاخوری ها
  فروشگاه های دانشجویی

 مدیریت بهداشت، درمان و مشاوره
  مرکز مشاوره دانشجویی
  مرکز بهداشت و درمان

 مدیریت تربیت بدنی
  اداره تربیت بدنی

 واحد های تابعه معاونت دانشجویی:
  دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه
  امور مـــالی دانشجويي
  کمیته انضباطی
  روابط عمومی

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات