1397/08/28

اداره امور غذاخوری ها
پیوندهای مرتبط

این اداره وظیفه تهیه، طبخ وتوزیع غذای دانشجویان را برعهده دارد.تهیه، وآماده سازی مواد اولیه نگهداری مطلوب مواد، توزیع مناسب غذا طبق نیاز غذایی دانشجویان ، حفظ سطح ایمنی وبهداشتی وافزایش مطلوبیت، ازجمله امور مربوط به این اداره می باشد.
واحد های تابعه این اداره شامل:
 رستوران ها
 بوفه مرکزی
 مرکز شارژ
 

 آخرین اخبار امور غذاخوری ها کمينه
آخرین مقالات و یادداشت ها
آرشیو مقالات

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات