1397/08/28

امور مالی معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا

امور مـــالی دانشجويي در راستای انجام خدمات مالی و اعتباری واحدهای حوزه دانشجويی در بخش های ذيل فعاليت می نمايد:

الف ) دريافت و پرداخت
1- پرداخت حق الزحمه کاردانشجويي
2- پرداخت حق الزحمه مربيان حق التعليم و کليه قراردادهای مختلف حوزه دانشجويی .
3- صدور چک مکانيزه وتحت ويندوز و گزارش گيری از کليه چکهای صادره.
4- صدور اسناد به تفکيک بودجه های جاری ،اختصاصی، عمرانی ، رديف ، ساير منابع و .... بر اساس کدهای مربوطه و بصورت مکانيزه.
5- تسويه تنخواه های جاری ،اختصاصی ، عمرانی ، رديف و ساير منابع با کار پردازان حوزه و امور مالی دانشگاه .
6- تهيه ليست های مغايرت بانکی ، عملکرد و تراز حسابهای مالی بصورت مستمر و دريافت صورتحسابهای بانکی از طريق سايت بانک ملی (سيبا) بصورت اينترنتی.
7- تهيه و تنظيم اسناد مالی طی فهرستهای مختلف به تفکيک بودجه های دريافتی و ارسال به امورمالی دانشگاه.

ب ) رسيدگی
1- رسيدگی اسناد هزينه و مدارک مالی واحدهای تابعه حوزه دانشجويی و کار پردازان در راستای تطبيق اسناد مربوطه با قوانين و مقررات مالی.
2- دريافت آخرين دستورالعمل ها و قوانين مالی و اطلاع رسانی به همکاران اداری و کارپردازان حوزه.
3- همکاری و هماهنگی با امور مالی دانشگاه جهت رفع نواقص و مشکلات مدارک ارسالی.
4- دريافت آخرين اطلاعات مربوط به برخی از موارد مالی از طريق اينترنت و تکميل مدارک مالی واحدهای مختلف.

ج ) اعتبارات
1- ثبت و نگهداری حسابهای مربوط به بودجه ابلاغی حوزه دانشجويی.
2- تهيه گزارشهای بودجه ای و مالی بصورت ماهانه و مطابقت هزينه واحدها با بودجه ابلاغی حوزه دانشجويی .
3- نظارت بر تخصيص بهينه اعتبارات بر اساس بودجه مصوب .

 د ) امور دفتری و بايگانی
1- ثبت کليه نامه ها و مکاتبات اداری بصورت مکانيزه (تحت ويندوز).
2- انجام پيگيريهای مربوط به کارهای اداری و مالی از واحدها و بخش های مختلف دانشگاه و شرکتها و سازمانهای خارج از دانشگاه.
* پيگيری رديف های تخصيص داده شده به واحدهای مختلف حوزه دانشجويی .
3- طبقه بندی اسناد و مدارک مالی و نامه های اداری و بايگانی نمودن آنها.
4- انجام تمهيدات لازم جهت حفظ و حراست از اسناد مالی .
5- ارائه کارت تغذيه اتوماسيون به دانشجويان جديد الورود
6- استرداد کارتهای مذکور جهت تسويه حساب با دانشجويان فارغ التحصيل و خوابگاهی.

ه ) گزارشات
1- محاسبه درآمد و هزينه (سود و زيان) و عملکرد مالی کليه
2- ارائه گزارشات فصلی از ميزان درآمد و هزينه واحدها به تفکيک واحد با استفاده از برنامه excel .
3- بررسی و تهيه عملکرد مالی کليه واحدها و تهيه پيش بينی بودجه نهايی جهت سال مالی آينده .
* تخصيص بودجه کاردانشجويی برای کليه واحدهای دانشگاه بر اساس بودجه مصوب و اعلام نياز واحد.
 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات