1397/08/28

صندوق قرض الحسنه دانشجويي دانشگا ه الزهرا(س)

صندوق قرض الحسنه دانشجويي دانشگاه الزهرا(س)به منظور تامين احتياجات ضروري ومقطعي دانشجويان در سال 66در معاونت دانشجويي دانشگا الزهرا (س)تاسيس گرديد.

کليات
مدت ومرکز صندوق: صندوق قرض الحسنه دانشجويي دانشگاه الزهرا(س)براي مدت نا محدود تشگيل شده است.مرکز اصلي صندوق در دانشگاه الزهرا معاونت دانشجويي واقع در ده ونک مي باشد.

موضوع
 اعطاي وام قرض الحسنه دانشجويي به کليه دانشجويان متقاضي دانشگاه الزهراس)در مقاطع مختلف اعم از کارشناسي –کارشناسي ارشد و دکتري ودوره هاي شبانه وروزانه
 اخذ کمک و هداياي نقدي از دانشگاه ـوزارت علوم
 دانشجو:منظور از دانشجو کليه دانشجويان دانشگاه الزهرا مي باشد
 منابع مالي صندوق
 حق عضويت دانشجويان
 کارمزدهاي دريافت شده
 کمک هاي اشخاص ـدانشگاه الزهرا(س)ـوزارت علوم
 شرايط عضويت
 هر يک از دانشجويان دانشگاه الزهرا(س)اعم از روزانه وشبانه مي توانندتقاضاي عضويت در صندوق رابنمايند.
 دانشجويان در بدو ورودبه دانشگاه عضو اين صندوق گرديده و پس از فراغت از تحصيل حق عضويت به ايشان عودت داده شده و از صندوق خارج مي گردند.

شرايط دريافت وام
 صندوق قرض الحسنه دانشجوييهرسال از15مهر لغايت 15خردادبه متقاضيان وام پرداخت مي نمايد.
 جهت دريافت وام داشتن حق عضويت و نداشتن بدهي از وام قبلي الزامي است.
 درخواست وام به صورت حضوري ميي باشد
 در هنگام دريافت وام متقاضي فرم هاي مخصوص پر مينمايد که در ضميمه پيوست مي باشد.
 هر عضوپس از تسويه کامل مي تواند مجددا درخواست وام داده و در نوبت قرار گيرد.
 کارمزد1%مي باشد که بصورت يکجا از مبلغ وام کسر مي گردد.

مدارک مورد نياز
 تکميل فرم درخواست
 کپي شناسنامه يا کارت ملي
 کپي کارت دانشجويي
 سفته به ميزان دوبرابر وام

سقف ميزان پرداخت
 کارشناسي 2000000ريال
  کارشناسي ارشد 3000000ريال
 دکتري 4000000ريال

نحوه باز پرداخت
 باز پرداخت وام 10ماهه ميباشدکه يکماه پس از دريافت وام آغاز مي گردد
 وام گيرندگان موظفندفيش هاي واريزي خود را به صندوق قرض الحسنه دانشجويي تحويل نمايند
 به ازاي هر ماه تاخير در پرداخت 10000ريال جريمه دريافت مي گردد.

فرم های مربوط به وام قرض الحسنه

 فرم تسويه حساب نقدي صندوق قرض الحسنه دانشجويي
 فرم تقاضاوتعهددريافت وام از صندوق قرض الحسنه دانشجويي دانشگاه الزهرا(س)
 فرم تسويه حساب يا انصراف ازعضويت صندوق قرض الحسنه دانشجويي

آخرین اخبار و مقالات


   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات