1397/07/27

منوی اصلی


نام و نام خانوادگی: دکتر شهلا بختیاری
سمت : معاون دانشجویی
رتبه علمی: دانشیار گروه تاریخ
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری تاریخ 
شماره داخلی: 2211      
شماره مستقیم: 88030651 
شماره فکس: 88064380     
آدرس ایمیل: shbakhtiari@alzahra.ac.ir  
 

 
   


نام و نام خانوادگی: زهرا گیاهی
سمت :  مدیر امور دانشجویی
پست سازمانی : مدیر امور دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
شماره داخلی:2564  
شماره مستقیم:  88058907
شماره فکس:   88058907 
آدرس ایمیل: zgiahi@yahoo.com
      

 
   


نام و نام خانوادگی:دکتر لیلا چراغ ملائی
سمت : سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
پست سازمانی: سرپرست مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری روانشناسی تربیتی
رتبه علمی: استادیار
شماره داخلی:2481
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل: l.cheraghmollaei@alzahra.ac.ir
 

 
   


نام و نام خانوادگی: فاطمه شهبازی
سمت : مسئول پیگیری و اجرایی دانشجویی
پست سازمانی : کارشناس ارشدخدمات دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی علوم قران وحدیث
شماره داخلی: 2211 
شماره مستقیم:  88830651 
 شماره فکس: 88064380 
آدرس ایمیل: 
 

 
   

نام و نام خانوادگی: ثریا مردانی مقانکی
سمت : رئیس اداره امور دانشجویان
پست سازمانی : رئیس اداره امور دانشجویان
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی                                 
شماره داخلی: 2499  
شماره مستقیم:88049806  
شماره فکس: 88049806 
آدرس ایمیل:
 
 
   


نام و نام خانوادگی: نرگس میرمعینی 
سمت : رئیس اداره امور خوابگاه ها
پست سازمانی :رئیس اداره امورخوابگاه ها
 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
شماره داخلی: 2443 
شماره مستقیم: 85692443
شماره فکس: 88058952 
آدرس ایمیل: n.mirmoeeni@alzahra.ac.ir    نام و نام خانوادگی: سیما لیموچی
سمت : رئیس اداره تربیت بدنی
رشته و مقطع تحصیلی: 
شماره داخلی2750
شماره مستقیم:88049810  
شماره فکس:88049810 
آدرس ایمیل:
 

 
   


نام و نام خانوادگی: فاطمه ضیایی
سمت : کارشناس مسئول امور مالی دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
شماره داخلی2543
شماره مستقیم:88041283
شماره فکس:88041283
آدرس ایمیل:
   

 
   

نام و نام خانوادگی:ناهید رضایی
سمت: کارشناس مسئول امور انضباطی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی
شماره داخلی: 2257
شماره مستقیم: 88041574
شماره فکس: 88041574
آدرس ایمیل: na.rezao@yahoo.com
 
 
   

نام و نام خانوادگی: مجتبی رحمانی
سمت : مسئول اداره امور غذاخوری ها
رشته و مقطع تحصیلی: دیپلم اقتصاد
شماره داخلی2224
شماره مستقیم:88058919
شماره فکس: ------
آدرس ایمیل:
 
 

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات